Ландшафтно проектиране

Zag-studio предлага изготвяне на цялостни проекти по част “Паркоустройство и благоустройство”:

 • изготвяне на експертни оценки на съществуваща растителност 
 • изготвяне на декларация за неналичие на съществуваща растителност, за съгласуване на ПУП и виза

Цялостната проектна документация по част “Паркоустройство и благоустройство” необходима за съгласуване в дирекция “Зелена система” се изработва във фази: идеен (ИП), технически (ТП) и работен проект (РП), със съдържание:

 • обяснителна записка
 • количествена сметка
 • дендрологична ведомост
 • чертеж Идеен проект (изготвя се във фази: ИП, ТП, РП)
 • чертеж Дендрологичен проект (изготвя се във фази: ТП, РП)
 • чертеж Алейна мрежаТрасировъчен проект (изготвя се във фази: ТП, РП)
 • чертеж Посадъчна схема (изготвя се за фаза РП)

При необходимост, изготвяме следните проекти по част “Паркоустройство и благоустройство”:

 • Проект за вертикална планировка
 • Детайли (по желание на клиента)
 • Подробни количествено-стойностни сметки (по желание на клиента)
 • 3D визуализации на проектите (по желание на клиента)