Ландшафтно проектиране

Zag-studio предлага изготвяне на:

 • цялостни проекти по част “Паркоустройство и благоустройство”;
 • Експертнa оценкa на съществуваща растителност; 
 • Декларация за липса на растителност / Декларация за неналичие на съществуваща растителност  за съгласуване на ПУП и виза.

Цялостната проектна документация по част “Паркоустройство и благоустройство”, необходима за съгласуване в дирекция “Зелена система” се изработва във фази: идеен (ИП), технически (ТП) и работен проект (РП), със съдържание:

 • обяснителна записка;
 • количествена сметка;
 • дендрологична ведомост;
 • чертеж Идеен проект (изготвя се във фази: ИП, ТП, РП);
 • чертеж Дендрологичен проект (изготвя се във фази: ТП, РП);
 • чертеж Алейна мрежаТрасировъчен проект (изготвя се във фази: ТП, РП);
 • чертеж Посадъчна схема (изготвя се за фаза РП).

При необходимост изготвяме следните проекти по част “Паркоустройство и благоустройство”:

 • Проект за вертикална планировка;
 • Детайли (по желание на клиента);
 • Подробни количествено-стойностни сметки (по желание на клиента);
 • 3D визуализации на проектите (по желание на клиента).