ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

Zag-studio предлага:

Цялостни проекти по част “Паркоустройство и благоустройство”;

Изготвяне на експертна оценка на съществуваща растителност.

Смисълът на експертната оценка на съществуващата дървесна и храстова растителност е да се обясни подробно каква е  растителността, да се дадат препоръки за нейната поддръжка, запазване, или премахване в различните случаи на инвестиционните предложения.

Експертна оценка на съществуваща растителност е необходима при изготвяне на ПУП (подробен устройствен план), план за регулация и застрояване, при заверка на виза за проектиране.

Изготвяне на декларация за липса на растителност за съгласуване на ПУП и виза.

Цялостната проектна документация по част “Паркоустройство и благоустройство”, необходима за съгласуване в дирекция “Зелена система” се изработва във фази: идеен (ИП), технически (ТП) и работен проект (РП), със съдържание:

 • обяснителна записка;
 • количествена сметка;
 • дендрологична ведомост;
 • чертеж Идеен проект (изготвя се във фази: ИП, ТП, РП);
 • чертеж Дендрологичен проект (изготвя се във фази: ТП, РП);
 • чертеж Алейна мрежаТрасировъчен проект (изготвя се във фази: ТП, РП);
 • чертеж Посадъчна схема (изготвя се за фаза РП).

При необходимост изготвяме следните проекти по част “Паркоустройство и благоустройство”:

 • Проект за вертикална планировка;
 • Детайли (по желание на клиента);
 • Подробни количествено-стойностни сметки (по желание на клиента);
 • 3D визуализации на проектите (по желание на клиента).